Uncategorized

Hoe match ik budget en planning aan werkelijk bestede tijd?

De economie trekt aan en dat merken we op alle fronten.

Inflatiecijfers nemen toe, de werkloosheid neemt af, de economie groeit en de overheid heeft meer investeringsruimte. En alhoewel we het nog steeds met een demissionair kabinet moeten doen, kunnen de politieke partijen weer een positieve boodschap brengen. Wel hier en daar nog voorzichtig, maar de positieve geluiden voeren duidelijk de boventoon. Bijzonder is natuurlijk nog steeds dat enkele partijen hun programma niet hebben laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Een goed economisch besef zou toch het uitgangspunt moeten zijn voor elke partij. Ondanks de facts en figures die door het Centraal Planbureau zijn geleverd, worden deze door de diverse politieke partijen in de politieke arena weerlegd of betwist. Enkel natuurlijk om het electoraal gewin.

plan-construction

De bouwsector budgetteert voortdurend

Hoe anders is dat in het bedrijfsleven, waar voortdurend gebudgetteerd moet worden en men de vinger aan de pols houdt over voortgang in termen van winst en verlies. De bouwsector is een mooi voorbeeld waar er voortdurend wordt gebudgetteerd. Elk jaar worden er begrotingen en operationele plannen opgesteld en eens in de drie jaar wordt de strategie herijkt. In de bouw wordt hier stevig aan vastgehouden, en terecht. Hier moeten de uitgaven de inkomsten niet te boven gaan. Zwarte cijfers zijn noodzakelijk om te overleven en toekomstbestendig te zijn. Anders dan de partijprogramma’s die elk jaar nog een begrotingstekort mogen laten zien, is dat in de bouwsector niet houdbaar. Dat overleef je niet. Baat hebben bij het kunnen sturen op budget, planning en werkelijke bestede tijd (kosten) is dan ook evident om geen tekort te krijgen.

Opbrengsten staan onder druk

Voorcalculatie en nacalculatie zijn dan ook zeer bekende begrippen in de bouw. Analyse en evaluatie van de begrote en werkelijke kosten leiden uiteindelijk tot verbeteringen. In de bouwsector moet voortdurend gestuurd worden op basis van de informatie die ter beschikking staat. Sturen op managementinformatie in de bouw heeft dan ook een hoge vlucht genomen. De marges zijn dun en de opbrengsten staan onder druk. Dat versterkt de behoefte om voortdurend op zoek te zijn naar data die je inzicht kunnen geven over het verloop van de diverse organisatieprocessen. En dan wordt hier real time data bedoeld. De behoefte om budget en planning aan werkelijk bestede tijd te koppelen is in deze sector dan ook groot.

Automatisering gewenst

Veel (eind)verantwoordelijken in de bouwsector zoeken naar methoden om informatie over planning en de werkelijk bestede tijd te koppelen aan budget en deze te automatiseren. In de markt zijn er verschillende applicaties te vinden die deze functionaliteit hebben. Als bestuurder en werknemers goede afspraken weten te maken over de privacygevoelige gegevens, dan gaat er een wereld open. Er ontstaat een direct inzicht in de mogelijke efficiënte optimalisaties waarmee kosten bespaard kunnen worden. 

Veel kansen om te besparen

Vanuit het financiële management is er voortdurend behoefte om achter de cijfers te kijken en zodoende bedrijfsvoering bij te kunnen sturen. Het automatiseren van de registratie van werkelijke tijd aan begrote tijd levert input op die optimalisaties en efficiencyverbeteringen mogelijk maakt. De bouw heeft deze weg al lang gevonden, maar zeker nog niet ten volle bewandeld. Daar liggen nog heel veel kansen die significant kunnen bijdragen aan het bedrijfsresultaat.
En de politiek? Ach, die bewandelt een ander pad. Het zij zo.

Meer weten over budgettering en de mogelijkheden tot besparen? Neem dan contact op met Fleet Complete. 

Download ook ons whitepaper: 5 tips om de werkelijke kosten te kunnen factureren.

Related Articles