Hoe helpt fleetmanagement overheidsinstellingen?

Voor organisaties in de publieke sector kan het beheer van bedrijfswagens en middelen een hele opgave zijn. Daarbovenop komt nog eens de toenemende druk om de CO2-uitstoot terug te dringen, binnen krappe budgetten te blijven en het wagenpark te stroomlijnen.

Ingrijpende verbetering

Software voor wagenparkbeheer kan voor een ingrijpende verbetering zorgen van de manier waarop overheidsinstellingen hun wagenpark inzetten. Dat is mogelijk door het vastleggen van tot op de minuut nauwkeurige informatie over de status van voertuigen en het rijgedrag van bestuurders. Dit wapent fleetmanagers met de inzichten die ze nodig hebben om voor een meetbare reductie te zorgen van de personeelskosten, onderhoudskosten, de uitstoot van broeikasgassen enzovoort.

Snel en eenvoudig gedetailleerde informatie verzamelen

Van fleetmanagers van overheidsinstellingen wordt verwacht dat ze in staat zijn om het wat, wanneer en hoe van de dagelijkse activiteiten altijd aan te kunnen tonen. Als er vraagtekens worden gezet bij een specifieke rit, een jaarverslag moet worden opgesteld of op brede schaal verbeteringen moeten worden doorgevoerd, moeten wagenparkbeheerders een beroep kunnen doen op accurate informatie.

Zonder een in de praktijk bewezen oplossing voor wagenparkbeheer is het verkrijgen van actuele en gedetailleerde informatie nauwelijks haalbaar, of alleen mogelijk op basis van intensieve handmatige processen. Wij automatiseren de vastlegging en verzameling van relevante data. Je hebt altijd toegang tot de data die je nodig hebt en rapportages krijg je automatisch toegezonden. Dit zorgt dat je je als manager kunt richten op belangrijke taken, en je niet bezig hoeft te houden met papierwerk. 

Binnen het budget blijven zonder concessies aan het wagenparkbeheer te doen

Het analyseren van informatie over het gebruik van bedrijfsmiddelen, de locatie van medewerkers, de voertuigprestaties en de brandstofkosten vereffent de weg naar meer efficiëntie. Dit maakt het onder meer mogelijk om de taakverdeling tussen werknemers te verbeteren, de werkveiligheid te verbeteren en meer met minder te doen. Dit draagt bij aan forse kostenbesparingen en maakt het mogelijk voor overheidsinstellingen om effectiever te concurreren met het bedrijfsleven.

En hoe meer er met minder personeel en bedrijfsmiddelen kan worden gedaan, hoe beter. In een sector waarin budgetten jaar op jaar sterk kunnen fluctueren is het verhogen van het aanpassingsvermogen zonder nadelige gevolgen voor de prestaties van het wagenpark van cruciaal belang voor succes op de lange termijn.

Ruimschoots aan de doelstellingen voor CO2-reductie voldoen

Wagenparkbeheerders bij overheidsinstellingen staan onder steeds grotere druk om een voortrekkersrol te nemen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dat moeten ze zowel om ethische redenen doen als om te voldoen aan de striktere overheidsrichtlijnen. Met software voor wagenparkbeheer kunnen ze alle activiteiten van medewerkers effectief bewaken en optimaliseren aan de hand van diverse maatstaven. Op deze manier kunnen ze de ontwikkelingen een stap voor blijven en nagaan of hun huidige manier van werken de meest efficiënte is.

En met software voor wagenparkbeheer kunnen ze gedrag signaleren dat bijdraagt aan brandstofverspilling, zoals lang stationair draaien, het gebruik van inefficiënte routes en agressief rijgedrag — en direct corrigerende maatregelen treffen.

Het wagenpark stroomlijnen zonder daar spijt van te krijgen

Zonder aanknopingspunten over de optimale omvang van het wagenpark blijft het gissen naar de perfecte balans tussen de investeringskosten en toegevoegde waarde van voertuigen. Sommige bedrijfswagens worden mogelijk onvoldoende benut. Als die intensiever worden gebruikt, is er geen noodzaak om het wagenpark uit te breiden. Het is ook mogelijk dat je de huidige takenlast even goed kunt afhandelen met een afgeslankt wagenpark. Het geldt dat daarmee vrijkomt kun je in dat geval inzetten voor andere nuttige doeleinden.

Het wagenpark aanpassen aan de nieuwe wet- en regelgeving

Het voldoen aan de veranderende wet- en regelgeving is een belangrijke uitdaging voor wagenparkbeheerders in de publieke sector. Elk jaar worden de minimale veiligheidsscores en geschiktheidseisen verder aangescherpt, terwijl er vaak geen budget is voor een jaarlijkse opwaardering van het wagenpark.

Software voor wagenparkbeheer kan een hoop werk uit handen nemen en voor automatische overeenstemming met de wet- en regelgeving zorgen zonder de noodzaak van forse investeringen.

Deze technologie is ook in staat om onveilig rijgedrag te signaleren. Dat geldt voor alles, van snelheidsovertredingen tot het nalaten om de onderhoudsroosters te volgen. Dit maakt het mogelijk om onregelmatigheden te signaleren voordat ze tot problemen kunnen uitgroeien. En het helpt wagenparkbeheerders om effectiever toe te zien op de naleving van de arborichtlijnen.

Vakkundige ondersteuning door een team van specialisten

Of het wagenpark nu bestaat uit bussen, vrachtwagens of personenauto’s, de software van Fleet Complete is optimaal aanpasbaar aan de specifieke behoeften van jouw organisatie.

Fleet Complete kent een sterke trackrecord in het beheer van grote wagenparken. We beschikken bovendien over een team van specialisten dat zich voor de volle honderd procent richt op het ondersteunen van wagenparkbeheerders bij overheidsinstellingen en noodhulpverleners. Fleet Complete staat klaar om te helpen om de kosten tot een minimum terug te dringen en maximale waarde uit het wagenpark te putten.

Heb je vragen? Stuur ons een bericht.

Date published.   sep 03, 2019  |  Author: Kim Pot